Naudojimosi taisyklės

1. Svetainės naudojimosi taisyklės privalomos kiekvienam "STORENT svetainės", toliau "Svetainės" vartotojui.
2. Nuomos platforma gali naudotis tik Klientai, pasirašę ir turintys galiojančią bendradarbiavimo sutartį su Storent UAB.

3. Norint tapti registruotu Svetainės vartotoju, vartotojui privalu laikytis Svetainėje nustatytos registravimosi tvarkos.

  • Esamas klientas - juridinis asmuo. Visi darbuotojai, kuriems suteikta teisė išsinuomoti įrangą, automatiškai suteikiama prieiga platformos valdymui. Vartotojo užsakymų valdymo laikotarpis galioja tiek pat, kiek ir darbuotojui yra suteikta teisė nuomotis įmonės vardu.
  • Esamas klientas – juridinis asmuo. Kiekvienam darbuotojui, įregistravusiam parašo teises, automatiškai suteikiamos administratoriaus teisės kliento vartotojams internetinėje nuomos platformoje.
  • Esamas klientas (juridinis asmuo), kurio darbuotojai neturi prieigos prie Svetainės, privalo pateikti vartotojų registracijos paraišką, jame nurodant darbuotojus, kuriems suteikti prieigą prie Svetainės tam tikro prieigos lygio (vartotojas, kliento vartotojų administratorius); išnagrinėjusi paraišką, Svetainės administracija nurodytiems kliento darbuotojams suteiks reikiamą prieigą prie Svetainės.
  • Esamas klientas (juridinis asmuo), kurio darbuotojams suteikta prieiga prie Svetainės su galimybe administruoti kliento darbuotojų prieigą prie Svetainės, prieigos teisių suteikimo ir ribojimo paraišką teikia administratoriai Svetainėje; peržiūrėjusi paraišką Svetainės administracija nurodytiems kliento darbuotojams suteiks reikiamą prieigą prie Svetainės.
  • Esamas klientas – fizinis asmuo turi prieigą prie platformos pagal nutylėjimą, kuri suteikiama jiems registruojantis Storent klientu.
  • Naujas klientas – iš kliento gaunant teisingai įformintą registracijos anketą ar/ir gaunant korektiškus pirmuosius duomenis Nuomos paraiškai, Svetainės administracija kliento vartotojų administratoriaus prieigą suteiks fiziniam asmeniui, kuris nurodomas kaip klientas ar kliento kontaktinis asmuo pateiktoje registracijos anketoje ar paraiškoje.
  • Vartotojai, kuriems suteikta kliento vartotojų administratoriaus prieiga prie Svetainės, yra atsakingi už galimybę prisijungti naujiems kliento vartotojams ir už tai, kad esami vartotojai atsijungtų laiku.
4. Tapdamas registruotu Svetainės vartotoju asmuo sutinka, kad būtų apdorojami jo, Svetainės vartotojo, profilio duomenys.
5. Kiekvienas registruotas Svetainės vartotojas supranta ir sutinka, kad jo Svetainės vartotojo profilyje nurodyti duomenys yra pasiekiami visiems kitiems registruotiems Svetainės vartotojams, atstovaujantiems tam pačiam klientui, ir, kad šių duomenų naudojimas nepriklauso nuo Svetainės administracijos.
6. Vartotojas yra atsakingas už įvestų duomenų teisingumą. Pastebėtas klaidas pagal savo galimybes vartotojas turi ištaisyti, o jei to atlikti neįmanoma, privalo apie tai informuoti Svetainės administraciją. Paraiškoje, kainų pasiūlyme, rezervavime ir kt. dokumentuose nurodyta informacija vartotojui privaloma.
7. Nuomos platformos vartotojas privalo laikytis trečiųjų šalių autentifikavimo priemonių, naudojamų norint prisijungti prie programėlės, sąlygų. Storent UAB neatsako už tokių trečiųjų šalių autentifikavimo priemonių teikėjų veiklą.
8. Kiekvienas vartotojas platformoje gali registruotis tik vieną kartą. Vartotojai privalo neatskleisti savo platformos prieigos duomenų kitiems asmenims.
9. Platformos vartotojas yra atsakingas už pasekmes, atsirandančias dėl jo informacijos paskelbimo platformoje.
10. Svetainės administracija neprisiima atsakomybės už Svetainės vartotojo duomenų pokyčius, atsiradusius dėl kito asmens elgesio, neatitinkančio teisės aktų reikalavimų, arba dėl techninio pobūdžio problemų.
11. Registruotas vartotojas bet kuriuo metu gali nutraukti savo veiklą Svetainėje kaip registruotas vartotojas, Svetainės administracijai nusiųsdamas paraišką išbraukti iš vartotojų.
12. Vartotojui draudžiama atlikti veiksmus, nukreiptus prieš Svetainės sistemos saugumą, stabilumą, spartumą ir kitus Svetainės vartotojus.
13. Vartotojui draudžiama Svetainėje atlikti teisės aktų reikalavimų neatitinkančių veiksmų, klaidinti Svetainės administraciją, vartoti necenzūrinius žodžius ar įdėti erotinio, pornografinio ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitinkančio turinio informaciją.
14. Storent neatsako už jokius nuostolius, kuriuos Platformos vartotojams sukelia Platformos paslaugos ar kitų Platformos vartotojų paskelbta medžiaga, išskyrus nuostolius, atsirandančius dėl didelio neatsargumo ar ketinimo pakenkti vartotojui.
15. Vartotojas Svetainėje gautą informaciją gali perkelti į kitą vietą, publikuoti, parduoti, reprodukuoti ar sukurti išvestinius darbus tik gavęs raštišką leidimą iš Svetainės administracijos.
16. Pateikdamas informaciją platformoje, platformos vartotojas privalo įsitikinti, kad informacija nėra neteisėta. Platformos vartotojas privalo atlikti visą būtiną veiklą, kad apsaugotų teisėtus „Platform Storent“ interesus nuo bet kokių trečiųjų šalių ieškinių ar pretenzijų, kurios gali būti keliamos prieš Storent dėl neteisėtos informacijos, kurią Storent platformoje pateikė pats vartotojas.
17. Svetainės vartotojams teikiamos paslaugos yra nemokamos ir atitinka esamą kokybę. Dėl pretenzijų ir pasiūlymų kreiptis į Svetainės administraciją.
18. Vartotojai turi laikytis Svetainės taisyklių ir paisyti Svetainės administracijos reikalavimų, susijusių su Svetainės ir vartotojo atliktais veiksmais joje. Svetainės administracija turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti arba blokuoti Svetainės vartotojui prieigą prie Svetainės, be to, ištrinti bet kokią informaciją, skelbiant šį faktą Svetainės skyrelyje „Aktualijos“.

19. Visos intelektualios nuosavybės teisės Svetainės atžvilgiu priklauso tik Storent. Pažeidęs šią teisę kaltasis asmuo traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, be to, yra visiškai atsakingas už visus nuostolius, šiuo būdu padarytus Storent.
20. Visi Svetainėje patalpinti vartotojų asmens duomenys saugomi remiantis LR teisės aktų reikalavimais. Šie duomenys tvarkomi laikantis LR teisės aktuose numatytų bendrųjų asmens duomenų tvarkymo principų.